Our paper about photoinduced oxygen transport in cobalt double-perovskite crystal has been published in Applied Materials Today!

Our paper about photoinduced oxygen transport in cobalt double-perovskite crystal has been published in Applied Materials Today!
“Photoinduced oxygen transport in cobalt double-perovskite crystal EuBaCo2O5.39
Masaki Hada, Satoshi Ohmura, Tadahiko Ishikawa, Masaki Saigo, Naoya Keio, Wataru Yajima, Tatsuya Suzuki, Daisuke Urushihara, Kou Takubo, Yusuke Masaki, Makoto Kuwahara, Kenji Tsuruta, Yasuhiko Hayashi, Jiro Matsuo, Takayoshi Yokoya, Ken Onda, Fuyuki Shimojo, Muneaki Hase, Sumio Ishihara, Toru Asaka, Nobuyuki Abe, Taka-hisa Arima, Shin-ya Koshihara, Yoichi, Okimoto
Applied Materials Today, 24, 101167 (2021). (Open access!)

Laboratory of Spectrochemistry, Kyushu University
Copyright © Laboratory of Spectrochemistry, Kyushu University
トップへ戻るボタン